demo

Pravidla a podmínky

Prohlášení o ochraně soukromí:
Kairaliproducts.com si cení soukromých informací, které se týkají jeho společníků. Nepoužíváme ani nezveřejňujeme informace o jednotlivých návštěvách našich webových stránek, nebo jakékoliv informace, které nám poskytnete, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, jakémukoli vnějšímu zdroji. Kairaliproducts.com nebude používat informace o Vás bez Vašeho svolení a umožní Vám komunikovat s námi o Vašich obavách o soukromí a budeme na ně reagovat odpovídajícím způsobem.
Kairaliproducts.com nesděluje žádné osobní údaje, inzerentům pro další marketingové a propagační účely, které by mohly být použity k Vaší osobní identifikaci, jako je heslo, číslo kreditní karty a čísla účtů.

Bezpečnost web stránky:
Je zakázáno porušovat nebo se pokoušet narušovat bezpečnost webových stránek, včetně a bez omezení jako je,
• Přístup k datům, které nejsou určeny pro Vás, nebo přihlašování k serveru nebo účtu, pro který nemáte oprávněný přístup;
• Pokus o sondování, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo porušení bezpečnosti nebo autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
• Pokus zasahovat do služby jiného uživatele, hostitele nebo sítě, včetně, bez omezení, pomocí prostředků vypuštění viru na webové stránky, přetížení, "záplavy, '' spammingu", "bombardování" nebo "nabourání;"
• zasílání nevyžádaných e-mailů, včetně propagace a / nebo reklamy produktů či služeb.
• Atakování libovolné TCP / IP záhlaví nebo jakékoliv části informací v záhlaví jakékoli e-mailové nebo diskusní skupiny. Narušení bezpečnosti systému nebo sítě může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Budeme vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat takováto narušení, a budeme spolupracovat s orgány činnými v trestním stíhání uživatelů, kteří jsou do těchto narušení zapojeni. Souhlasíte, že nebudete používat žádná zařízení, software nebo rutinně zasahovat nebo se pokoušet zasáhnout do správného fungování této webové stránky, nebo jakékoliv činnosti, která se provádí na těchto webových stránkách. Souhlasíte s tím, dále nepoužívat nebo se pokoušet použít jakýkoliv přístroj, software, nástroj, agenta nebo jiné zařízení nebo mechanismus (včetně, bez omezení prohlížečů, pavouků, robotů, avatarů, nebo inteligentních agentů) k navigaci nebo prohledávání těchto webových stránek jiné, než vyhledávací panel a vyhledávací agenty, kteří jsou k dispozici od Kairaliproducts.com na těchto stránkách a jiné než všeobecně dostupné webové prohlížeče třetích stran (např, Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer).


Omezení použití:
Nesmíte používat webové stránky pro některý z následujících účelů:
1. Šíření jakékoliv nezákonné, obtěžující, urážlivé, hanlivé, výhružné, škodlivé, vulgární, obscénní nebo jinak nežádoucí informace.
2. Vysílání materiálu, který podněcuje chování, které je trestným činem, s následkem občanskoprávní odpovědnosti nebo které jinak poruší jakékoliv příslušné zákony, nařízení nebo kodex chování.
3. Získání neoprávněného přístupu k jinému počítači / síťovým systémům.
4. Zasahování do použití jakékoli jiné osoby nebo užívání webových stránek.
5. Porušení jakéhokoli použitelného zákona;
6. Zasahování do nebo přerušení sítě nebo webové stránky spojených s webovu stránkou.
7. Výroba, přenos a ukládání elektronických kopií materiálů chráněných autorským právem bez souhlasu majitele.


Omezení množství:
Kairaliproducts.com si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, omezit množství zakoupeného na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení se mohou vztahovat na objednávky na stejný účet, stejné kreditní / debetní karty, a také na objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo doručovací adresu. Zajistíme, aby byla použita taková omezení oznámením zákazníkovi. Kairaliproducts.com rovněž vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, zakázat prodej některého produktu, jestli to považuje za vhodné.

Odmítnutí služby:
Kairaliproducts.com si vyhrazuje právo odmítnout službu pro každého, kdykoliv. Kairaliproducts.com si vyhrazuje právo dle svého uvážení, pozastavit nebo zrušit službu kdykoli v případě, že počítačový virus, chyba nebo jiný technický problém poškodí bezpečnost nebo řádný výkon služby.

Finanční podrobnosti:
Souhlasíte s tím, rozumíte a potvrzujete, že údaje o kreditní / debetní kartě nebo jiném finančním údaji, které jsou poskytnuté Vámi a použity na Kairaliproducts.com budou správné a přesné a nesmí se používat kreditní / debetní karty či finanční nástroje, které nejsou v souladu se zákonem vlastněné / získané vámi. Chápete také, že jakékoli finanční informace, které jste poskytli, jsou přímo přijaty naší nabývající bankou a nikoli přebrány Kairaliproducts.com. Kairaliproducts.com nebude odpovědná za jakýkoli kreditní / debetní podvod. Odpovědnost za užívání karty podvodně bude na Vás, a důkazní břemeno k "prokázání opaku" musí být výhradně na Vás. Veškeré informace shromážděné u nás se řídí podle ochrany osobních údajů.
Kairaliproducts.com a související banky nebo finanční instituce si vyhrazují právo na vymáhání nákladů za zboží, sběr poplatků a poplatků za právníky od osob, které používají webové stránky podvodně. Kairaliproducts.com a její přidružené nabývající banky nebo finanční instituce si vyhrazují právo zahájit soudní řízení proti těmto osobám za podvodné použití webové stránky a jakékoliv jiné protiprávní jednání nebo jednání nebo opomenutí v rozporu s těmito podmínkami.

Sdělení:
Když navštívíte webové stránky, nebo nám pošlete e-mail, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s komunikací s námi v elektronické podobě. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšením oznámení na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, které poskytujeme elektronicky plní veškeré právní požadavky, jako má mít sdělení v písemné formě.

Sporný materiál:
Chápete, že pomocí této webové stránky nebo jakékoliv služby poskytované na webových stránkách, můžete narazit na obsah, který může být považován některými za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, který může nebo nemusí být označen jako takový. Souhlasíte, že budete používat webové stránky a veškeré služby na vaše vlastní riziko, a že v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, naše pobočky a my nemáme žádnou odpovědnost vůči vám za obsah, který může být považován za urážlivý, neslušný, nebo nevhodný pro vás.

Zpětná vazba webu, komentáře uživatelů a obsah generován uživateli:
Všechna hodnocení, komentáře, zpětná vazba, pohlednice, návrhy, nápady, a další podání zveřejněny, podány nebo nabízeny Kairaliproducts.com nebo prostřednictvím této webové stránky nebo jinak zveřejněny, podávány nebo nabízené v souvislosti s vaším používáním této webové stránky (souhrnně " Komentář "), musí být a zůstat majetkem Kairaliproducts.com. Toto zveřejnění, předložení nebo nabídka jakýchkoli Komentářů bude představovat úkol Kairaliproducts.com a webové stránky budou udržovat všechna práva, tituly a zájmy všech autorských práv a duševního vlastnictví ostatních zmíněných komentářů. Vlastníme výhradně všechna taková práva, tituly a zájmy a nesmějí být žádným způsobem omezeny v jeho používání, komerčním nebo jiným, uvedené komentáře. Máme právo používat, reprodukovat, zveřejňovat, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, publikovat, zobrazovat a distribuovat jakékoliv připomínky, které poskytnete za jakýmkoliv účelem, bez omezení a bez náhrady ve všech případech.

Kairaliproducts.com je a nemá žádnou povinnost:
• zachovat veškerá komentáře v důvěře;
• platit žádnou náhradu za případné připomínky; nebo
• reagovat na připomínky. 

Souhlasíte s tím, že veškeré připomínky, které jste uveřejnili na webové stránce nebudou porušovat tuto politiku nebo jakékoliv právo jakékoliv třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiného osobního či vlastnického práva a nezpůsobí poškození zdraví osob či subjektu. Dále souhlasíte s tím, že žádné komentáře, které jste poskytli na webových stránkách nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, výhružné, urážlivé nebo obscénní poznámky, nebo nebudou obsahovat softwarové viry, politické kampaně, nevyžádané, řetězové dopisy, hromadnou korespondenci nebo jakékoliv jiné formy spamu '. Kairaliproducts.com nebude pravidelně přezkoumávat komentáře, ale vyhrazujeme si právo (ale ne povinnost), monitorovat a upravit nebo odstranit veškeré připomínky na internetových stránkách. Udělujete Kairaliproducts.com právo používat název, který předložíte v souvislosti se všemi připomínkami.


Souhlasíte, že nebudete používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak klamat ohledně původu jakékoli připomínky, kterou odešlete. Jedině vy zůstanete výhradně odpovědný za obsah jakékoli připomínky, kterou provedete, a souhlasíte s tím, že odškodníte Kairaliproducts.com a jeho pobočky za všechny nároky vyplývající z nějaké připomínky, kterou odešlete. Kairaliproducts.com a její pobočky nepřebírají žádnou odpovědnost, a nenesou žádnou odpovědnost za případné připomínky předložené vámi nebo jakoukoli třetí stranou

  • India
  • Poland
  • Japan
  • Czech
  • Global
  • US